skip to Main Content

Lejevilkår og lejebetingelser

StuffStation ApS

 

 1. Anvendelsesområdet for disse betingelser

StuffStation ApS, Nørre Snedevej 9, 8700 Horsens

herefter betegnet som ”udlejer”, anvender disse StuffStation lejevilkår og lejebetingelser og derfor kontrahenten. Disse betingelser gælder for alle tilbud fra udlejerens udstyr i en given StuffStation og alle aftaler, som udlejeren er en del af, medmindre parterne udtrykkeligt og skriftligt har aftalt andet. Vilkår og betingelser for lejere, købere og andre kontrahenter, der herefter er benævnt som ”lejere” gælder ikke, også selv om lejerne henviser eksplicit til dem i vedkommendes korrespondance og dokumenter.

 

 1. Udarbejdelse af lejeaftale

Lejekontrakten om udlejningen af materiel vil være gældende, når lejer har modtaget en ordrebekræftelse på e-mail der bekræfter udlejningen af det eller de valgte stykker udstyr.

De videre betingelser listet herunder er gældende fra lejer afhenter udstyr på den valgte

StuffStation lokation.

 

 1. Tilgængelighed og returnering

3.1 Lejeren skal afhente det lejede udstyr fra udlejeren på en lokation valgt af udlejeren. Ved afhentning kan der være krav om fremvisning af gyldig identifikationsdokumentation. Hvis lejeren ikke er en fysisk person, vil udlejeren kræve, at der (udover den afhentende persons identitetsdokumentation) også er blevet fremvist et skriftligt ordredokument for den pågældende virksomhed.

3.2. Udstyret skal ligeledes returneres til udlejeren ved afslutning af lejeperiode på den samme lokation som materiel blev afhentet.

 

 1. Leveringsperiode

Hvis der er indgået aftale om periode eller datoer, hvor det lejede emne skal være tilgængeligt eller leveret til lejer, skal dette være angivet i ordrebekræftelsen. Medmindre andet er angivet, er leveringsperioderne udelukkende anført som information. Udlejeren kan anses som misligholdende af lejeaftalen (i form af ordrebekræftelsen), hvis der er blevet givet meddelelse om misligholdelse, hvor der er blevet givet en rimelig periode til at kunne overholde lejeaftalen.

Udlejeren forbeholder sig retten desangående til at levere et alternativ, som er egnet til samme formål og med mindst samme funktionalitet.

 

 1. Inspektion

Lejeren skal inspicere det lejede udstyr visuelt, før det tages i brug samt teste funktionaliteten af udstyret.
I tilfælde af defekter, mangler eller ved andre klager skal lejeren omgående kontakte udlejeren.
Ved at tage det lejede materiel i brug er det aftalt mellem parterne, at der ikke er udvendigt synlige defekter.

 1. Lejebeløb

Lejebeløbet er som angivet af udlejer inklusive moms, men eksklusive brændstof, olie, nødvendige tilkøbsvarer samt dispensation for transport og skader. Medmindre lejer fravælger forsikring aktivt, er denne pålagt lejebeløbet, når materiellet bookes. Læs mere i afsnit 12.

 

 1. Depositum

Udlejer anvender ikke depositum, men angiver en fast lejepris for materiel til lejeren.  Dertil påregnes erstatning for mislighold eller skade forsaget af fejlagtig anvendelse, såfremt lejer

ved returnering har misligholdt det lejede materiel og ikke har tilkøbt en forsikring ved leje af materiel. Tilkøbt forsikring fratager ikke lejer for forpligtelser til anvendelse nævnt i afsnit 8.

Erstatning beregnes på baggrund af materiellets værdi og graden af misligholdelse.

 

 1. Lejernes forpligtelser

Lejeren er forpligtet til at bruge det lejede materiel korrekt og udelukkende i henhold til de vilkår, som er listet af udlejer. I særdeleshed er lejer forpligtet til følgende:

 1. a) At håndtere det lejede materiel i henhold til de sikkerheds- og betjeningsinstruktioner som er angivet for

materiellet af udlejer.

 1. b) At det lejede materiel kun anvendes til korrekte formål jf. materiellets funktioner.
 2. c) Ikke at videreleje eller genleje det lejede materiel og/eller gøre det tilgængeligt for tredjeparter.
 3. d) At afvise krav i forhold til det udlejede materiel fra tredjeparter og at skadesløs holde udlejer imod sådanne krav.
 4. e) Til alle tider at give udlejer adgang til det lejede materiel.
 5. f) Ikke at udføre ændringer eller reparationer på det lejede materiel.
 6. g) At sikre at der ikke er adgang for uautoriserede tredjeparter til det lejede materiel.
 7. h) At returnere det lejede materiel rengjort og i stand til genudlejning til udlejeren ved lejeperiodens ophør.
 8. i) At betale alle gebyrer, skatter og bøder, der måtte være forårsaget af lejerens eller tredjeparters brug af det lejede materiel.

 

Lejeren er desuden indforstået med at lejeren har det fulde ansvar for alt indhold i en given StuffStation så snart at lejeren har skabt adgang til skuret via StuffStation appen.

Derfor skal lejer altid sikre sig at kun er lejer, der har adgang til skuret. Andre lejere af udstyr må ikke få adgang til StuffStation så længe at din session som lejer er i gang. Det er først når du som lejer har afhentet dit udstyr og lukket døren til StuffStation at dit ansvar for alt udstyr i StuffStation, som lejer, ophører og næste lejer kan starte sin session og få adgang til StuffStation.

 

 1. Udlejerens erstatningskrav

9.1 Udlejer garanterer, at det lejede materiel overholder de normale krav og standarder, som man med rimelighed måtte forvente.

9.2 Hvis det lejede materiel ikke overholder bestemmelserne i afsnit 9.1, kan lejeren efter udlejers valg gratis udskifte eller reparere det lejede materiel inden for en rimelig periode, efter at det er blevet returneret sammen med en udspecificering af klagen.

Udlejer er ikke erstatningsansvarlig af udlejet udstyr for skader der er forårsaget af lejer ved at bruge det lejede materiel på en måde, som ikke er i overensstemmelse med brugervejledningen, lejevilkårene og lejebetingelserne eller specifikationer for det lejede materiel. Der er ikke andet eller yderligere erstatningsansvar fra udlejer, undtagen i tilfælde af personskade, ejendomsskade eller tab, der er

en direkte følge af en bevidst handling eller grov forsømmelse fra udlejers side (subjektivt

erstatningsansvar). Udlejer kan aldrig være erstatningsansvarlig for følgeskader eller tab, som uanset navnet ikke er opstået som følge af den aftalte udlejning. Lejer skal holde udlejer skadesløs for krav fra tredjeparter, hvad angår skader eller tab i forbindelse med det lejede materiel.

Udlejers erstatningsansvar over for tredjeparter er under alle omstændigheder begrænset til værdien af det forsikrede, eller som det med rimelighed burde have været forsikret til.

9.3 Lejer er forpligtet til at tage alle rimelige foranstaltninger, der kan eller kunne have forhindret eller begrænset eventuel skade eller tab.

 

 1. Skade og tab

Hvis der opstår skade på det lejede materiel i løbet af lejeperioden, skal lejer informere udlejer omgående, efter det er opdaget af lejer.

Lejeren er uanset årsagen eller omstændighederne erstatningsansvarlig for skader eller defekter som opstår i perioden mellem den dato, hvor lejer afhenter materiel og den dato, hvor det lejede materiel er returneret til udlejer. Lejer er forpligtet til at kompensere udlejer for skader på det lejede materiel med den aktuelle markedsværdi, altså en ny-for-gammel-pris for et identisk eller lignende lejet materiel, efter at nedskrivningen er blevet trukket fra på basis af det lejede materiels alder eller antal brugstimer, eller såfremt det er lavere omkostninger forbundet med at reparere det lejede materiel. Samme betingelser er gældende ved skader på dele af og/eller tilbehør til det lejede materiel. Derudover vil lejer forblive erstatningsansvarlig for andre skader eller tab, som udlejer måtte pådrage sig som følge af:

 1. a) I tilfælde af mistede dele, som udlejer allerede har faktureret lejer den

aktuelle markedsværdi for, men som senere bliver fundet og returneret af lejer i korrekt stand, skal lejer betale en værdi svarende til lejen for det antal dage, som lejeren var i besiddelse af det lejede materiel jf. de af udlejer listede lejeperioder. Dette beløb vil blive fratrukket kompensationen af udlejer baseret på den aktuelle markedsværdi, som betales tilbage til lejer.

 1. b) Lejer er erstatningsansvarlig, uanset om lejeren er skyldig i tabet eller tyveriet af det lejede materiel, delene og/eller tilbehør eller i at gøre det lejede materiel, delene og/eller tilbehør ubrugeligt eller værdiløst. Lejer er forpligtet til at tage præventive forholdsregler for at undgå tyveri af det lejede materiel taget i betragtning af, at lejer er forpligtet til at returnere det lejede materiel.

Denne forpligtelse ophører ikke, ej heller i tilfælde af eller ved intervention fra en tredjepart.

 1. Vurdering af tab

Lejer accepterer i forbindelse med leje af materiellet, at udlejer i tilfælde af skader eller tab relateret til det lejede materiel vil udarbejde en tabsvurdering for herved at fastlægge årsagen og omfanget af skader, tab, reparationsomkostninger eller rengøringsomkostninger.
De omkostninger, som udlejer måtte pådrage sig i forbindelse med tabsvurderingen samt omkostninger for udarbejdelse af tabsvurderingen udført af et vurderingsselskab, skal til fulde betales af lejer, medmindre afsnit 12 gør sig gældende.

Omfanget af skader eller tab, der på denne måde er blevet bestemt, vil af begge parter anses som endeligt fastlagt. Beløbet for skaderne, som er specificeret herved, er kun bindende for lejeren som forretningsdrivende (dvs. eneindehaver eller en virksomhed).

Hvis lejer er en privat forbruger, skal kontrahenterne forsøge at indgå en aftale parterne imellem. Hvis andet er tilfældet, er udlejer berettiget til at indhente ekspertvurdering på lejers regning.

 1. Skadesforsikring – ansvarsoverdragelse

Der pålægges en skadesforsikring, på det lejede materiel som angivet i afsnit 11.

Skadesforsikring inkluderer ikke normalt slid og brug, og er underlagt følgende forhold:

 1. a) Der vil derefter ikke blive krævet kompensation fra lejeren i tilfælde af skader på det lejede udstyr, der

måtte være pådraget i løbet af lejeperioden som angivet i kontrakten,med undtagelse af:

– Skader eller tab forårsaget af tyveri, misbrug, tab, defekter;

– Skader eller tab som følge af bevidste handlinger, bevidst skødesløshed, inkompetente og/eller forsømmende handlinger eller udeladelser.

– Forsikringen fratager ikke lejer for at returnere det lejede materiel i rengjort og i klargjort tilstand til genudlejning ved returnering.

 1. Opsigelse af lejekontrakten og returnering af det lejede materiel

13.1. Den aftalte leje kan til enhver tid opsiges af parterne med omgående effekt, f.eks. på datoen for leveringen af opsigelsesmeddelelsen til den anden part. Lejeren kan kun opsige aftalen, hvis det lejede emne er blevet returneret til udlejeren på dette tidspunkt. Eventuelt resterende betalt leje kan ikke refunderes såfremt lejer vælger at returnere det lejede udstyr før aftalt tid.

Udlejeren kan kun opsige aftalen, hvis lejer ikke overholder lejeaftalen, lejevilkårene og lejebetingelserne, hvis der er indsendt konkursbegæring mod lejeren, hvis konkursbegæringen blev meddelt for lejerens aktiver, hvis konkursbegæringen mod lejerens aktiver blev afvist grundet manglende aktiver, hvis lejer er

under likvidation, hvis lejer er blevet lukket ned eller afviklet, eller at lejer i form af en privat forbruger er blevet sat under værgemål, uden at det er nødvendigt med domstolsafgørelse, og uden at det berører udlejers ret til betaling, renter og omkostninger.

13.2. Ved lejeperiodens ophør skal det lejede emne gøres tilgængelig for udlejer fuldstændig rengjort og i samme tilstand, som det blev tilvejebragt i. Hvis det ved returneringen af det lejede emne viser sig, at det har defekter, er beskadiget, ikke er blevet rengjort eller at det ikke er blevet rengjort tilfredsstillende, vil udlejer være berettiget til at opkræve betaling fra lejer til at dække rengørings- og/eller reparationsomkostningerne – eller erstatningsværdien for det lejede emne, hvis denne er lavere.

Selv om lejer ikke var til stede (hvis f.eks. det lejede emne blev returneret af tredjepart), vil inspektionen udført af udlejer være gældende.

13.3. Hvis det lejede emne ikke returneres til udlejer omgående efter endt lejeperiode, vil lejeren være i misligholdelse som bestemt af loven. Lejer skal i dette tilfælde betale udlejer kompensation, der beløber sig til to gange lejen. Er lejer mere end 14 timer forsinket, vil det lejede udstyr blive meldt stjålet til rette myndigheder.

13.4. Lejer kan aldrig blive ejer af det lejede udstyr. Hvis lejer af en eller anden årsag ikke returnere det lejede materiel til udlejer eller ikke får det returneret rettidigt til udlejer, skal lejer betale udlejer erstatningsværdien for det lejede emne, uden at dette påvirker lejers forpligtelser til at betale lejebeløbet.

 1. Betalinger

Alle betalinger for leje skal ske forud for afhentning af det lejede materiel. Betaling for rengøring, slid eller erstatning skal ske ved returnering. Hvis betaling ikke udføres eller udføres for sent, er lejer i misligholdelse som bestemt af loven, og udlejer er berettiget til uden misligholdelsesvarsel at pålægge lovbestemte

renter og er berettiget til at få betalt alle juridiske og andre omkostninger for inddrivelsen af det skyldige beløb, hvor minimum er 17% af hovedstolen. Tidsperioden for at komme med indsigelser om de pålagte omkostninger udløber 12 dage efter faktureringsdatoen.

 1. Databeskyttelse

Personlige data overført til udlejer gemmes og bruges udelukkende med det formål at opfylde StuffStations kontraktlige forhold og kan om nødvendigt overdrages til involverede samarbejdspartnere/agenter som del af at opfylde kontrakten. Lejer har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at få de personlige data slettet ved at rette henvendelse til udlejer.

 1. Omfang

I det tilfælde at et af lejevilkårene eller en af betingelserne for denne lejeaftale skulle vise sig at være ugyldigt, vil dette ikke påvirke gyldigheden og brugbarheden af andre lejevilkår eller lejebetingelse. Dette juridisk ugyldige lejevilkår eller lejebetingelse skal anses som at være blevet erstattet af et lejevilkår eller en

lejebetingelse, der er gyldig og som dækker målet og formålet med det ugyldige vilkår eller bestemmelsen så vidt muligt.

 1. Tvister

17.1. Eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af en aftale, der er indgået med en af udlejerens lokationer, skal afgøres ved en dansk domstol ved StuffStations hjemsted.

De juridiske bestemmelser, som ikke er reguleret af disse lejevilkår og lejebetingelser, er dækket af de respektive bestemmelser i dansk lov.

17.2. Parterne kan kun appellere til domstole, efter at de først har forsøgt at løse deres

uoverensstemmelser selv. Lejer erklærer, at vedkommende er blevet gjort bekendt med ovenstående lejevilkår og lejebetingelser og indvilliger i indholdet heraf.

Disse lejevilkår og betingelser er gyldige og gældende fra og med 1. november 2022 i en ubestemt periode.

© StuffStation ApS

Nørre Snedevej 9, 8700 Horsens

CVR-nr. 42635472

www.stuffstation.dk

Back To Top